• VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

    • 21.01.2015 14:05
    • Učebné osnovy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu vychádzajú z Koncepcie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR), ktorá vyplýva z potreby riešiť aktuálne otázky súčasnej spoločnosti.

     Východiskovými materiálmi pre tvorbu VMR boli Koncepcia štátnej rodinnej politiky (Uznesenie vlády

     č. 389/1996), Komplexný program prevencie nákazy HIV/AIDS, (Uznesenie č. 390/1996 a Národný program podpory zdravia 659/1991).

    • viac
    • ŠIKANOVANIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

    • 21.01.2015 14:03
    •  (Vybrané) zdroje informácii:

     internet

     www.statpedu.sk, www.modernaskola.sk (rodičovský servis – adresár všetkých pedagogicko-psychologických poradní na Slovensku), www.infovek.sk (výchovné poradenstvo)

     Odborná literatúra:

     Bolest šikanováni: M. Kolář, 2001

     Agresivita a šikana mezi dětmi: P. Říčan, 1995

     PhDr. Ľubica Biziková, Štátny pedagogický ústav

    • viac
    • Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2020/2021

    • 03.09.2020 14:38
    • Poslaním výchovného poradcu je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancom školy. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva popri svojej pedagogickej činnosti – v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže.  Výchovný poradca spolupracuje počas školského roku so širokým spektrom iných subjektov a inštitúcií a s koordinátormi pre primárnu prevenciu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a enviromentálnu výchovu.

      Úlohy:

     1. Prostredníctvom učiteľov pomáhať pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
     2. Napomáhať žiakom pri riešení osobného, osobnostného a profesijného vývinu a orientácie.
     3. Pracovať v systéme prevencie sociálno-patologických javov ( spolupráca s CPPPaP Pezinok) a pri riešení šikanovania.
     4. Koordinovať výchovný proces školy a sprostredkovať servisné služby škole, napr. pedagogické, psychologické, informačné, sociálno-právne, sociologické a iné.
     5. Spolupracovať s rôznymi subjektmi a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.
    • viac