• Otvorenie nového školského roka

     • Otvorenie školského roka 2021/22 bude vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:00 h na Myslenickej ul. č. 1.

      Pred nástupom odovzdá zákonný zástupca za neplnoletého žiaka a plnoletý žiak sám za seba Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronickou formou cez EduPage (modul Žiadosti/Vyhlásenia – zákonný zástupca cez rodičovské konto, plnoletý žiak cez svoje žiacke konto).

      Prváci predložia k nahliadnutiu vysvedčenie z 9. ročníka a žiaci z odborov kuchár a čašník aj zdravotný preukaz pre prácu s potravinami.

      Prosíme vás o dodržiavanie platných hygienicko-epidemiologických opatrení (Ruky-Odstup-Rúško).

     • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. kolo)

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania a služieb oznamuje, že sa uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre školský rok 2021/2022. Prihlášku na štúdium je možné zaslať do 16.6.2021.

       

      4-ročné študijné odbory:

      - 6445K kuchár - 3 voľné miesta

      - 6444K čašník, servírka - 4 voľné miesta

      Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky sa budú konať 22.6.2021.

      Kritériá prijatia do študijného odboru

       

      3-ročné učebné odbory:

      - 6445H kuchár - 1 voľné miesto

      - 6456H kaderník - 6 voľných miest

      Bez prijímacej skúšky.

      Kritériá prijatia do učebného odboru

       

       

     • Informácie pre uchádzačov o štúdium

     • Informácie ohľadom štúdia na našej škole priebežne dopĺňame na novom webe školy, na Facebooku, Instagrame aj tejto stránke. Ponúkame Vám aj možnosť informovať sa o možnostiach štúdia na našej škole prostrednictvom e-mailu info@soskompk.sk, na telefónnom čísle 033/642 34 10 alebo si s nami môžte dohodnúť aj online stretnutie.

      Kritériá prijatia zverejníme prostredníctvom tejto stránky v najbližších dňoch.

      Pripájame Vám aj link na rozhodnutie ministra k termínom a všeobecným podmienkam prijatia na štúdium na strednej škole.

     • Aktualizované protiepidemické opatrenia

     • Na základe aktualizovaného manuálu ministerstva školstva, ktorý upravuje základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 by sme Vás chceli informovať, že:

      1.) Zákonný zástupca, príp. plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.Aktualizované tlačivo: Vyhlasenie.docx​​​​​​​

      2.) Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      3.) Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný. Možný je len vo výnimočných prípadoch s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a s čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente.

      4.) Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Kompletný manuál si môžete prečítať tu: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

      Prosíme o trpezlivé dodržiavanie pokynov.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Oznam školskej jedálne

     • Dňa 16.9.2020 bude z dôvodu prerušenia dodávky teplej úžitkovej vody u dodávateľa stravy zatvorená naša školská jedáleň. Školský bufet bude prevádzke.

      Za pochopenie ďakujeme

     • Oznam o konaní účelového cvičenia

     • touto cestou by sme Vás chceli informovať, že zajtra t.j. v piatok 11.9.2020 sa uskutoční účelové cvičenie Ochrana života a zdravia pre žiakov druhého ročníka. Zraz bude o 9:00 h na parkovisku pri trhovisku v Pezinku. Priestor výučby: areál Kejda, Rozálka, Pinelova nemocnica.

     • Informácie k začiatku školského roka 2020/21

     • Nástup žiakov do školy je naplánovaný na stredu 2. septembra 2020 o 8:00.

      Pri vstupe do budovy školy bude vykonávaný ranný filter (meranie teploty).

      Žiaci budú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy. Taktiež treba zabezpečiť jedno náhradné rúško a jednorázové papierové vreckovky.

      Každý žiak musí odovzdať pri nástupe do školy 2.9. vyplnené a podpísané tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. Možte si ho stiahnuť tu Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zaciatok_sk_roka.docx Ak nemáte možnosť si toto tlačivo vytlačiť, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@soskompk.sk

      Rozmiestnenie tried je nasledovné:

      I.K - 4. poschodie - trieda č. 405

      II.KH - 4. poschodie - trieda č. 409

      III.K - 4. poschodie - trieda č. 408

      II.NS - 3. poschodie - trieda č. 302

      Komplexné informácie ohľadom opatrení v novom školskom roku vzhľadom na COVID-19 nájdete na stránke ministerstva https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

       

     • Upozornenie pred vstupom do priestorov školy

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

     • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. kolo)

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania a služieb v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že sa uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre školský rok 2020/2021 v nasledovných 3-ročných učebných odboroch:

      - 6444 H čašník, servírka (9 voľných miest)

      - 6445 H kuchár (8 voľných miest)

      - 6456 H kaderník (9 voľných miest).

      Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť do školy najneskôr do 19. júna 2020.

      Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí najneskôr do 30. júna 2020 záväzné potvrdenie o tom, či nastúpi alebo nenastúpi na štúdium na našej škole.

      Kritériá prijatia Kriteria_prijatia_2020-21_SOS_PaS_Pezinok.pdf

     • Prijímacie konanie pre šk.r. 2020/ 21 po 1. kole

     • V zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňujeme počet obsadených a voľných miest pre štúdium v 3-ročných učebných odboroch k 5.6.2020:

      6445 H kuchár

      počet obsadených miest:    14      

      počet voľných miest:           8

       

      6444 H čašník, servírka

      počet obsadených miest:    1

      počet voľných miest:           9

       

      6456 H kaderník:

      počet obsadených miest:    3

      počet voľných miest:           9

       

      Informácie ohľadom 2. kola prijímacieho konania zverejníme čoskoro.

     • Neklasifikovaný predmet v 2. polroku 2019/2020

     • V súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie oznamuje riaditeľka školy, že v 2. polroku školského roku 2019/2020 nebude klasifikovaný predmet Telesná a športová výchova.