Rýchle menu

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
aplikovaná chémia ACH
biológia BIO
cestovný ruch CER
dejepis DEJ
ekológia EKO
ekonomika EKN
etická výchova ETV
hospodárska korešpondencia HOK
hospodárske výpočty HVP
chémia CHE
informatika INF
manažment osobných financií MOF
manažment v spoločnom stravovaní MSS
marketing MRG
matematika MAT
materiály MTR
náboženská výchova NAB
náuka o nápojoch NAN
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax OPX
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik ODV
organizácia služieb ORS
potraviny a výživa PTV
právna náuka PRN
psychológia práce a trhu PPT
regionálna gastronómia REG
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenská komunikácia SPK
správanie SPR
stolovanie STO
technika prevádzky TEP
technológia TCH
telesná a športová výchova TSV
účtovnictvo ÚČT
úvod do sveta práce USP
úžitkové výtvarníctvo UŽV
vlasová a pleťová kozmetika VPK
vlasová kozmetika VLK
zariadenie prevádzok ZAP
zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2021.0.1235 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2020

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola podnikania a služieb
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • +421 33/642 34 10

Fotogaléria