• ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA  2022/2023

    • USMERNENIE
     K TERMÍNOM KONANIA, ORGANIZÁCII A HODNOTENIU ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY
     V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023


     1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky a vyhlášky 224/2022 Z.z. o strednej škole platnej od 01.07.2022.

     V zmysle uvedenej novely školského zákona a v súlade s § 161k školského zákona určuje a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny riadneho a mimoriadneho skúšobné obdobia konania záverečnej skúšky (ďalej len ZS)  nasledovne:
     1. Riadny termín konania záverečnej skúšky od 15. júna 2023 do 30. júna 2023
     2. Mimoriadny termín konania záverečnej skúšky od 18. septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024  do 16. februára 2024.

     Podľa § 73 ods. 3 sa záverečná skúška člení na teoretickú časť a praktickú časťV zmysle § 19 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole sa v školskom roku 2022/2023 vykonáva záverečná skúška podľa jednotných zadaní vypracovaných a schválených stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou vo vybraných učebných odboroch, medzi ktoré patrí aj učebný odbor  6445 H kuchár.

      

                                                            Termín ZS v škol. roku 2022/2023

     Trieda

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Praktická časť ZS

     Teoretická časť ZS

     III.K

     6445 H kuchár

     16

     20.6.2023

     21.6.2023

      

     Teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť ZS trvá 15 minút až 30 minút. Organizuje  sa tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme. Témy na teoretickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci učiteľa odborných predmetov a majstra odbornej výchovy. Na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.

     Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky.
     Overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme. Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní. Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.

     Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť.