6421 L spoločné stravovanie 2016/2017

PredmetRočníkSpolu
1.2.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 33 6
anglický jazyk 44 8
konverzácia v anglickom jazyku 22 4
Človek, hodnoty a spoločnosť
dejepis 11 2
Človek a príroda
chémia 1 1
Matematika a práca s informáciami
matematika 22 4
informatika 11 2
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 11 2
Teoretické vzdelávanie
cestovný ruch 11 2
technika prevádzky 22 4
manažment v spoločnom stravovaní 11 2
právna náuka 1 1
náuka o nápojoch 2 2
psychológia práce a trhu 1 1
hospodárska korešpondencia 2 2
regionálna gastronómia 2 2
Praktická príprava
odborná prax 44 8
Ekonomické vzdelávanie
ekonomika 21 3
účtovnictvo 21 3
marketing 1 1


© aScAgenda 2024.0.1438 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.10.2023