Rýchle menu

Rámcový učebný plán pre základné školy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským 0.-9. ročník

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 888766555 58
rozvíjanie komunikačnej schopnosti 7
rozvíjanie grafomotorických zručností 2
Príroda a spoločnosť
vlastiveda 223 7
Človek a príroda
vecné učenie 111 4
fyzika 111 3
chémia 1 1
biológia 111 3
Človek a spoločnosť
geografia 111 3
občianska náuka 111 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 11111 5
Matematika a práca s informáciami
matematika 444444444 39
informatika 11111 5
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 123444444 31
Umenie a kultúra
hudobná výchova 111111111 10
výtvarná výchova 111111111 10
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 222222222 20
Ostatné
dejepis 111 3
školský vzdelávací program 444443444 37


© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2018

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • vrátnica: +421 33/644 20 16, 0905/069599
    (budova na Komenského ul. č. 29)

Fotogaléria