• Prijímacie konanie pre školský rok 2023/24

    • Riaditeľka SOŠ podnikania a služieb vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre školský rok 2023/2024 v nasledovných odboroch:

     - 6444 K čašník, servírka (4-ročný študijný odbor s maturitou) - 4 voľné miesta

     - 6445 K kuchár (4-ročný študijný odbor s maturitou) - 9 voľných miest

     - 6456 H kaderník (3-ročný učebný odbor) - 5 voľných miest

     • prihlášku na štúdium je možné podať cez EduPage
     • každému uchádzačovi bude zaslaná pozvánka na prijímaciu skúšku.
     • prijímacia skúška sa uskutoční 20. júna 2023
     • riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023
     • uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie

      

     Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prvého kola prijímacieho konania nájdete tu: Vyveska.pdf

      

      

     4-ročné študijné odbory (maturitné vysvedčenie a výučný list):

     • Kuchár (6445 K)
     • Čašník, servírka (6444 K)
     • kritériá prijatia si môžete otvoriť tu: kritériá 4-ročné odbory
     • prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 4. mája.2023 a v druhom termíne 9. mája 2023
     • prijímacie skúšky sa skladajú z testu z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
     • pozvánku na prijímacie skúšky zašleme najneskôr 5 dní pred termínom konania skúšky
     • riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)
     • uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie Potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni-verzia_pre_vyplnanie_v_PC.docx
     • výsledky prvého kola prijímacieho konania: Vyveska_K-odbory.pdf

      

     3-ročné učebné odbory (výučný list):

     • Kuchár (6445 H, aj duálne vzdelávanie)
     • Kaderník (6456 H)
     • krittériá prijatia si môžete otvoriť tu: kritériá 3-ročné odbory
     • prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky
     • iaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)
     • uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie 
     • výsledky prvého kola prijímacieho konania: Vyveska_H-odbory.pdf

      

     2-ročný nadstavbový odbor (maturitné vysvedčenie):

     • Podnikanie v remeslách a službách (6403 L)
     • študijný odbor je určený pre absolventov 3- ročných učebných odborov: kuchár, čašník, predavač, manikér, pedikér, kaderník
     • kritériá prijatia si môžete otvoriť tu: kritériá nadstavba
     • prihlášku na štúdium je potrebné odovzdať na sekretariáte školy do 31. mája 2023