• Info Maturita 2020

    • MATURITA 2021

      

     Ukončovanie výchovy a vzdelávania maturitnou skúškou upravuje:

     Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, šiesta časť § 72 - § 93

     Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

     Sprievodca školským rokom 2020/2021 MŠVVaŠ SR

      

     Informácie k maturitnej skúške pre školský rok 2020/2021 - NÚCEM

     Maturitnú skúšku tvoria štyri predmety:

     • slovenský jazyk a literatúra
     • cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk)
     • teoretická časť odbornej zložky
     • praktická časť odbornej zložky

     Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku (MS) aj z ďalších predmetov, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti (EČ) maturitnej skúšky alebo len internej časti (IČ) maturitnej skúšky (PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí maturitnej skúšky súčasne. 

     Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

     1. Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.
     2. Maturitnú skúšku z cudzieho jazyka vykoná žiak strednej odbornej školy na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. 
     3. Žiak strednej odbornej školy si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet, vykoná iba ústnu formu internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

     Predmety slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk majú

     1.  externú časť maturitnej skúšky(EČ MS),
     2. písomnú formu internej časti (PFIČ MS) a
     3. ústnu časť internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS).

     Externá časť MS

     • Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
     • EČ MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR.

     Písomná forma internej časti 

     • centrálne sú zadané štyri témy z vyučovacieho jazyka, z ktorých si žiak vyberá jednu
     • centrálne vypracované zadanie z cudzieho jazyka v úrovniach B1 a B2, ktoré zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

     EČ a PFIČ MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR.

     1. Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS
     • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
     • je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
     1. Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS
     • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
     • je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

      

     Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) a praktická časť odbornej zložky (PČOZ).

     Teoretická časť odbornej zložky je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov. Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu TČOZ sú maturitné témy integráciou predmetov uvedených v učebnom pláne v časti teoretické vzdelanie.

     Praktická časť odbornej zložky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. PČOZ je integráciou predmetov uvedených v učebnom pláne v časti praktická príprava..

     Ak žiak SŠ  neúspešne vykonal maturitnú skúšku z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ďalej len ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).

      1. Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu,
     • požiada školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu,  vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2 )
     • termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka
     • opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne
      1. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku.

     Časti a formy EČ, PFIČ maturitnej skúšky 

     Predmet

     Úroveň

     Externá časť

                         Interná časť

     Písomná forma

     Ústna forma

     Príprava

     Odpoveď

     Slovenský jazyk a literatúra

     -

     100 min.

     150 min.

     20 min.

     20 min.

     Anglický jazyk

     B1

     100 min.

     60 min.

     20 min.

     20 min.

     Teoretická časť odbornej zložky

     -

     -

     -

     30 min.

     30 min.

     Praktická časť odbornej zložky

     -

     -

      

     -

     20 min.

      

     Termíny  EČ, PFIČ MS 2021

      

     EČ, PFIČ Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

     16.3.2021 (utorok)

     EČ,PFIČ Anglický jazyk

     17.3.2021 (streda)

     náhradný termín EČ MS a PFIČ

     V čase 8.-13.4.2021

     Viac informácií  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita,

     www.svs.edu.skmaturita.svsbb.sk

     Maturitné zadania a maturitné témy  vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň www.statpedu.sk