Rýchle menu

Možnosti štúdia

Nadstavbové štúdium

Pre absolventov trojročných gastronomických a kaderníckych učebných odborov (držiteľov výučných listov) ponúka naša škola i možnosti nadstavbového štúdia ukončené maturitným vysvedčením v odboroch:

 

 

*6421 L SPOLOČNÉ STRAVOVANIE
Tento odbor ďalej prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti nadobudnuté v učebných odboroch KUCHÁR  a ČAŠNÍK – SERVÍRKA.
Absolventi sú pripravení vykonávať náročné pracovné činnosti pri riadení prevádzky spoločného stravovania  a cestovného ruchu ako šérkuchári, hlavní čašníci alebo prevádzkari.

 

 

*6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA

Tento odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti získané v odbore kaderník.

Absolvetni sú schopní pracovať v oblasti kaderníctva a kozmetiky:

v salónoch

v hoteloch

v kúpeľných zariadeniach

☺v predajniach s kaderníckymi  a kozmetickými     

    prípravkami

v súkromnom podnikaní

K R I T É R I Á prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové denné štúdium pre školský rok 2014-2015    pdf.

Štúdium je určené pre absolventov 3-ročných učebných odborov.

Prijímanie na nadstavbové štúdium sa vykonáva v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  § 69 ods. 3 a ods. 4  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení platnom od 1. januára 2013.

Uchádzači  budú prijatí na štúdium formou výberového konania.

Žiaci budú pre školský rok 2014-2015 prijatí  do prvého ročníka nadstavbového štúdia len v prípade, ak získali stredné odborné vzdelanie v súlade s Vyhláškou č. 113/2012 Z.z. MŠVVaŠ SR (úspešne ukončili vzdelanie v príslušnom učebnom odbore) a majú v prihláške na štúdium potvrdenú zdravotnú spôsobilosť.

V školskom roku 2014-2015 otvárame jednu  triedu v študijnom odbore 6421  L spoločné stravovanie (je určený pre absolventov učebných odborov 6444  2 čašník, servírka ; 6445  2 kuchár, 6489 2  hostinský, 2964 2  cukrár),  s maximálnym počtom žiakov 24.

Prihlášky je potrebné doručiť na sekretariát riaditeľky školy do 31. mája 2014.

Podmienky prijatia:

1. Úspešné ukončenie štúdia v príslušnom učebnom odbore.

2. Uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za II. polrok 3. ročníka príslušného učebného odboru strednej odbornej školy do určeného počtu prijímaných žiakov.

3. V prípade zhodného priemeru prospechu v 3. ročníku u viacerých uchádzačov rozhodujú známky  z predmetov v poradí TCH, STO, PVT.

Prvý termín prijímacích skúšok sa uskutoční 25. júna 2014.

V prípade potreby sa uskutoční druhý termín prijímacích skúšok  - 27. augusta 2014.

 

 

Uvedené kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2014/2015 boli prerokované na zasadnutí pedagogickej

rady 29. 1. 2014  a  zasadnutí Rady školy 24.10. 2013.

 

V Pezinku, 24.3.2014

                                                    

Mgr. Elena Jurčíková, riaditeľka SOŠ

 

 

 

 

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • vrátnica: +421 33/644 20 16, 0905/069599
    (budova na Komenského ul. č. 29)

Fotogaléria