• Nadstavbové štúdium

    • Pre absolventov trojročných učebných odborov (držiteľov výučných listov) zameraných na služby, ponúka naša škola možnosť nadstavbového štúdia v odbore:

     Podnikanie v remeslách a službách (6403 L)

     Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku v podmienkach voľného trhu v  oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom vo forme poradenskej rozborovej služby. Je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie. Po ukončení štúdia získa vysvedčenie o maturitnej skúške a môže sa uchádzať o štúdium na vysokej škole.