Rýchle menu

Možnosti štúdia

Nadstavbové štúdium

Pre absolventov trojročných gastronomických a kaderníckych učebných odborov (držiteľov výučných listov) ponúka naša škola i možnosti nadstavbového štúdia ukončené maturitným vysvedčením v odboroch:

 

*6421 L SPOLOČNÉ STRAVOVANIE
Tento odbor ďalej prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti nadobudnuté v učebných odboroch KUCHÁR  a ČAŠNÍK – SERVÍRKA.
Absolventi sú pripravení vykonávať náročné pracovné činnosti pri riadení prevádzky spoločného stravovania  a cestovného ruchu ako šérkuchári, hlavní čašníci alebo prevádzkari.

 

*6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA

Tento odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti získané v odbore kaderník.
Absolvetni sú schopní pracovať v oblasti kaderníctva a kozmetiky:
- v salónoch
- v hoteloch
- v kúpeľných zariadeniach
- v predajniach s kaderníckymi  a kozmetickými     
    prípravkami
- v súkromnom podnikaní
 
 
K R I T É R I Á prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové denné štúdium:

 

Štúdium je určené pre absolventov 3-ročných učebných odborov.

Prijímanie na nadstavbové štúdium sa vykonáva v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  § 69 ods. 3 a ods. 4  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení platnom od 1. januára 2013.

Uchádzači  budú prijatí na štúdium formou výberového konania.

Žiaci budú pre školský rok 2014-2015 prijatí  do prvého ročníka nadstavbového štúdia len v prípade, ak získali stredné odborné vzdelanie v súlade s Vyhláškou č. 113/2012 Z.z. MŠVVaŠ SR (úspešne ukončili vzdelanie v príslušnom učebnom odbore) a majú v prihláške na štúdium potvrdenú zdravotnú spôsobilosť.

Podmienky prijatia:

1. Úspešné ukončenie štúdia v príslušnom učebnom odbore.

2. Uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za II. polrok 3. ročníka príslušného učebného odboru strednej odbornej školy do určeného počtu prijímaných žiakov.

3. V prípade zhodného priemeru prospechu v 3. ročníku u viacerých uchádzačov rozhodujú známky  z predmetov v poradí TCH, STO, PVT.

 

 

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola podnikania a služieb
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • +421 33/642 34 10

Fotogaléria