• Študijné odbory

    • Kuchár (6445 K)

     Štúdiom 4- ročného študijného odboru kuchár získava úspešný absolvent prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Absolvent zvládne prípravu surovín pre výrobu jedál, obsluhu viacúčelových strojov a zariadení pre prípravu jedál. Ovláda technologické postupy prípravy a uskladňovania surovín, hotových pokrmov podľa schválených noriem a receptúr a ďalšie práce v kuchyni. Získa aj ekonomické vzdelania, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke a vyúčtovanie tržieb. Spracúva výpočty pri kalkulácii jedál, ovláda tvorbu jedálneho lístka, prípravu medzinárodnej kuchyne, vie ošetrovať a skladovať potraviny. V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené vysoké požiadavky na schopnosť pracovať v tíme, na praktické myslenie, písomný a slovný prejav v slovenskom aj cudzom jazyku a schopnosť sociálneho kontaktu. Ďalšími požiadavkami sú prispôsobivosť, flexibilita, sebakontrola,  samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, samostatné myslenie. Povolanie kuchár nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej pozície. Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako hlavný kuchár, manažér gastronomickej prevádzky, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

     Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške, môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách, prípadne získať aj inú špecializáciu.

     Učebný plán:

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     21

     18

     13

     11

     63

     Slovenský jazyk a literatúra a)

     3

     3

     3

     3

     12

     prvý cudzí jazyk a)

     4

     3

     3

     3

     13

     druhý cudzí jazyk a)

     3

     3

     2

     2

     10

     Etická výchova/náboženská výchova a), b)

     1

     -

     -

     -

     1

     Dejepis

     1

     1

     -

     -

     2

     Občianska náuka c)

     1

     1

     1

     -

     3

     Ekológia

     1

     -

     -

     -

     1

     Chémia

     1

     1

     -

     -

     2

     Matematika a)

     2

     2

     2

     1

     7

     Informatika a)

     2

     2

     -

     -

     4

     Telesná a športová  výchova a)d)

     2

     2

     2

     2

     8

     Odborné predmety

     12

     15

     21

     22

     70

     Ekonomika

     2

     2

     1

     1

     6

     Účtovníctvo

     -

     -

     2

     2

     4

     Administratíva a korešpondencia a)

     1

     1

     -

      

     2

     Spoločenská  komunikácia

     1

     1

     -

     -

     2

     Právna náuka

     -

     -

     -

     1

     1

     Potraviny a výživa

     -

     2

     1

     1

     4

     Technológia

     2

     2

     2

     2

     8

     Stolovanie

     -

     -

     1

     1

     2

     Manažment osobných financií

     -

     1

     -

     -

     1

     Odborný výcvik a)e)f)

     6

     6

     14

     14

     40

     Spolu

     33

     33

     34

     33

     133

     Čašník, servírka (6444 K)

     Štúdiom 4- ročného študijného odboru čašník, servírka  získava úspešný absolvent prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vie samostatne zvládnuť jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania pri bežnej prevádzke ako aj pri slávnostných príležitostiach, pripraviť pracovisko a zvládnuť všetky práce spojené so stolovaním. Získanými teoretickými a praktickými základmi v ekonomickom vzdelaní získa predpoklad pre zvládnutie vedenia ekonomickej agendy spojenej s administratívou, účtovníctvom a pokladničnou kontrolou. Teoretické vzdelanie všeobecného aj odborného charakteru vytvára predpoklady pre zvládanie vysokých nárokov na písomný aj slovný prejav v slovenskom a cudzom jazyku, komunikatívnosť, sociálny kontakt, zvládanie záťažových situácií, flexibilitu a samostatnosť. Nároky sú kladené na prípravu a formovanie osobnosti absolventa a príprava je zameraná na zlepšovanie schopností v oblasti sebakontroly, sebaovládania, pozornosti, kultivovanosti vystupovania a vzhľad. Dôraz sa kladie aj na rozvoj schopností pracovať v tíme. Povolanie čašník, servírka vyžaduje nielen dobré duševné, ale aj fyzické predpoklady. Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, barista, someliér, manažér gastronomickej prevádzky, vedúci závodu spoločného stravovania. súkromný podnikateľ v gastronómii, v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania nielen v našich, ale aj zahraničných prevádzkach.

     Povolanie čašník, servírka nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej pozície.

     Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške, môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách, prípadne získať aj inú špecializáciu.

     Učebný plán:

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     21

     18

     13

     11

     63

     Slovenský jazyk a literatúra a)

     3

     3

     3

     3

     12

     prvý cudzí jazyk a)

     4

     3

     3

     3

     13

     druhý cudzí jazyk a)

     3

     3

     2

     2

     10

     Etická výchova/náboženská výchova a), b)

     1

     -

     -

     -

     1

     Dejepis

     1

     1

     -

     -

     2

     Občianska náuka c)

     1

     1

     1

     -

     3

     Ekológia

     1

     -

     -

     -

     1

     Chémia

     1

     1

     -

     -

     2

     Matematika a)

     2

     2

     2

     1

     7

     Informatika a)

     2

     2

     -

     -

     4

     Telesná a športová  výchova a)d)

     2

     2

     2

     2

     8

     Odborné predmety

     12

     15

     21

     22

     70

     Ekonomika

     2

     2

     1

     1

     6

     Účtovníctvo

     -

     -

     2

     2

     4

     Administratíva a korešpondencia a)

     1

     1

     -

      

     2

     Spoločenská  komunikácia

     1

     1

     -

     -

     2

     Právna náuka

     -

     -

     -

     1

     1

     Potraviny a výživa

     -

     2

     1

     1

     4

     Technológia

     -

     -

     1

     1

     2

     Stolovanie

     2

     2

     2

     2

     8

     Manažment osobných financií

     -

     1

     -

     -

     1

     Odborný výcvik a)e)f)

     6

     6

     14

     14

     40

     Spolu

     33

     33

     34

     33

     133