• Učebné odbory

    •  Žiaci základných škôl po úspešnom ukončení 9. ročníka majú možnosť pokračovať v štúdiu vo viacerých učebných odboroch. Štúdium v týchto odboroch sa ukončuje záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní získavajú výučný list a môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu. Štúdium je trojročné a zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu na budúce povolanie v nasledujúcich odboroch:

      

     • Kuchár (6445 H)     

     Absolventi sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštáuráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania, i ako živnostníci. Ovládajú práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy jedál, vedia odborne komunikovať so zákazníkom.

     Učebný plán:

     Kategórie, názvy vzdelávacích oblastí a predmet

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     Spolu

     Všeobecné a odborné vzdelávanie spolu

     33

     33

     33

     99

     Všeobecné vzdelávanie

     9,5

     8,5

     6,5

     24,5

     Jazyk a komunikácia

     4

     5

     5

     14

     Slovenský jazyk a literatúra

     2

     2

     2

     6

     Anglický jazyk  a)  

     2

     3

     3

     8

     Človek a spoločno

     1

     -

     -

     1

     Občianska náuka c)

     1

     -

     -

     1

     Človek a hodnoty

     1

     -

     -

     1

     Etická výchova/náboženská výchova b)

     1

     -

     -

     1

     Človek a príroda

     1

     -

     -

     1

     Chémia

     1

     -

     -

     1

     Matematika a práca s informáciami

     1

     2

     -

     3

     Matematika

     1

     1

     -

     2

     Informatika a)

     -

     1

     -

     1

     Zdravie a pohyb

     1,5

     1,5

     1,5

     4,5

     Telesná a športová výchova d)

     1,5

     1,5

     1,5

     4,5

     Odborné vzdelávanie

     23,5

     24,5

     26,5

     74,5

     Teoretické vzdevanie

     8

     9

     9

     26

     Ekonomika

     -

     1

     2

     3

     Úvod do sveta práce

     -

     -

     1

     1

     Hospodárske výpočty

     -

     1

     -

     1

     Manažment osobných financií

     1

     -

     -

     1

     Spoločenská komunikácia

     1

     1

     -

     2

     Potraviny a výživa

     2

     1

     1

     4

     Technológia

     3

     2,5

     3

     8,5

     Stolovanie

     1

     1,5

     1

     3,5

     Zariadenie prevádzok

     -

     1

     -

     1

     Regionálna gastronómia

     -

     -

     1

     1

     Praktická príprava

     15,5

     15,5

     17,5

     48,5

     Odborný výcvik

     15,5

     15,5

     17,5

     48,5

             

     • Kaderník (6456 H)

     Absolventi ovládajú najnovšie trendy módnych strihov, farebných odtieňov, účesov a odborné poradenstvo starostlivosti o vlasy. Uplatnia sa vo vlastnej prevádzke ako živnostníci alebo ako zamestnanci v kaderníckych salónoch.

     Učebný plán:

     Kategórie, názvy vzdelávacích oblastí a predmet

     Počet týždenných vyučovacích hodín  ročníku

     1.

     2.

     3.

     Spolu

     Všeobecné a odborné vzdelávanie spolu

     33

     33

     34

     100

     Všeobecné vzdelávanie

     9,5

     9,5

     6,5

     25,5

     Jazyk a komunikácia

     4

     5

     5

     14

     slovenský jazyk a literatúra

     2

     2

     2

     6

     cudzí jazykanglický a)  

     2

     3

     3

     8

     Človek a spoločno

     1

     -

     -

     1

     občianska náuka c)

     1

     -

     -

     1

     Človek a hodnoty

     1

     -

     -

     1

     etická výchova/náboženská výchova b)

     1

     -

     -

     1

     Človek a príroda

     1

     1

     -

     2

     chémia

     1

     1

     -

     2

     Matematika a práca s informáciami

     1

     2

     -

     3

     matematika

     1

     1

     -

     2

     informatika a)

     -

     1

     -

     1

     Zdravie a pohyb

     1,5

     1,5

     1,5

     4,5

     telesná a športová výchova d)

     1,5

     1,5

     1,5

     4,5

     Odborné vzdelávanie

     23,5

     23,5

     27,5

     74,5

     Teoretické vzdevanie

     8

     8

     10

     26

     ekonomika

     -

     1

     2

     3

     úvod do sveta práce

     -

     -

     1

     1

     manažment osobných financií

     1

     -

     -

     1

     spoločenská komunikácia

     -

     1

     1

     2

     materiály

     2

     1

     1

     4

     technológia

     2

     3

     3

     8

     odborné kreslenie

     2

     1

     1

     4

     zdravoveda

     1

     1

     1

     3

     Praktická príprava

     15,5

     15,5

     17,5

     48,5

     odborný výcvik

     15,5

     15,5

     17,5

     48,5

      

     Pre absolventov trojročných učebných odborov zameraných na služby (držiteľov výučných listov) ponúka naša škola i možnosť nadstavbového štúdia, ktoré je ukončené maturitným vysvedčením v odbore 6403 L Podnikanie v remeslách a službách. 

      

      

    • Kontakty

      • Miestnosť
      • Email
      • Telefón