• Jesenno - zimný swap oblečenia

     • Milí rodičia, učitelia a žiaci, 

      6. a 7. októbra prebehne v našom meste Pezinok jesenno - zimný zber a výmena oblečenia. Ak túžite po obmene šatníka a zároveň chcete ušetriť peniaze, nenechajte si újsť túto príležitosť. 

     • Naši učitelia a majsterky

     • Milí rodičia, žiaci a priatelia školy. Radi by sme vám predstavili našich učiteľov a majsterky odbornej výchovy.

      Na fotografii zľava:

      Monika Khayat, majsterka odbornej výchovy pre kaderníčky

      Ľudmila Holická, majsterka odbornej výchovy pre čašníkov a kuchárov

      Mária Miklošová, majsterka odbornej výchovy pre kuchárov

      Natália Krejčiová, riaditeľka školy

      Marián Balko, učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborných predmetov pre kuchárov

      Dagmar Olgyajová, zástupkyňa riaditeľa a učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov

      Elena Kosáková, učiteľka odborných predmetov pre kaderníčky

      Marta Jedináková, učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov.

      Ďalej na našej škole učia:

      Sylva Pavlišinová, učiteľka odborných predmetov pre kuchárov

      Lýdia Černáková, učiteľka odborných predmetov pre kuchárov a majsterka odbornej výchovy pre kuchárov.

      Verím, že sa nám v priebehu školského roka podarí predstaviť vám ich aj jednotlivo a bližšie. Naším učiteľom ďakujeme a želáme veľa úspechov v ich práci, veľa úspešných žiakov😊

     • Otvorenie školského roka 2023/2024

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční v pondelok 04.09.2023 o 8.00 v budove na Myslenickej ulici podľa nasledovného rozdelenia:

      - trieda I.KH v učebni č. 405
      - triedy II.KH a III.KH v učebni č. 408
      - trieda III.MA v učebni č. 302
      - trieda I.NS v učebni  č. 409
       

     • Druhé kolo prijímacieho konania

     • Riaditeľka SOŠ podnikania a služieb vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre školský rok 2023/2024 v nasledovných odboroch:

      - 6444 K čašník, servírka (4-ročný študijný odbor s maturitou) - 4 voľné miesta

      - 6445 K kuchár (4-ročný študijný odbor s maturitou) - 9 voľných miest

      - 6456 H kaderník (3-ročný učebný odbor) - 5 voľných miest

      Prihlášku na štúdium je možné podať cez EduPage.

      Každému uchádzačovi bude zaslaná pozvánka na prijímaciu skúšku.

      Prijímacia skúška sa uskutoční 20. júna 2023.

      Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     • Možnosti štúdia v školskom roku 2023/24

     • Pre školský rok 2023/24 prijímame žiakov do nasledovných odborov:

      4-ročné študijné odbory (maturitné vysvedčenie a výučný list):

      • Kuchár (6445 K)
      • Čašník, servírka (6444 K)
      • kritériá prijatia si môžete otvoriť tu: kritériá 4-ročné odbory
      • prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 4. mája 2023 a v druhom termíne 9. mája 2023
      • prijímacie skúšky sa skladajú z testu z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
      • pozvánku na prijímacie skúšky zašleme najneskôr 5 dní pred termínom konania skúšky
      • riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)
      • uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie Potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni-verzia_pre_vyplnanie_v_PC.docx

      3-ročné učebné odbory (výučný list):

      • Kuchár (6445 H, aj duálne vzdelávanie)
      • Kaderník (6456 H)
      • kritériá prijatia si môžete otvoriť tu: kritériá 3-ročné odbory
      • prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky
      • riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)
      • uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie 

      2-ročný nadstavbový odbor (maturitné vysvedčenie):

      • Podnikanie v remeslách a službách (6403 L)
      • študijný odbor je určený pre absolventov 3- ročných učebných odborov: kuchár, čašník, predavač, manikér, pedikér, kaderník
      • kritériá prijatia si môžete otvoriť tu: kritériá nadstavba
      • prihlášku na štúdium je potrebné odovzdať na sekretariáte školy do 31. mája 2023
     • Deň otvorených dverí

     • Pre záujemcov o štúdium pripravujeme Dni otvorených dverí:

      - 24. novembra 2022 v čase od 10:00 do 16:00 na Myslenickej 1 v Pezinku

      - 8. decembra 2022 v čase od 8:00 do 14:00 na Komenského 29 v Pezinku, súčasťou tohto DOD bude aj interaktívny workshop, účasť je nutné nahlásiť vopred na tel. č. 033/6423410 alebo e-mailom na info@soskompk.sk

      - 8. februára 2023 v čase od 8:00 do 14:00 na Komenského 29 v Pezinku, súčasťou tohto DOD bude aj interaktívny workshop, účasť je nutné nahlásiť vopred na tel. č. 033/6423410 alebo e-mailom na info@soskompk.sk

      Bližšie info Vám radi poskytneme na tel. č. 033/6423410 alebo e-mailom na info@soskompk.sk.

     • Otvorenie školského roka 2022/2023

     • Nástup všetkých žiakov, vrátane žiakov nadstavbového štúdia, je v pondelok 5. septembra 2022 o 8:00 h. na Myslenickej ul. 1.

      Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Žiaci prvého ročnika odovzdajú vyhlásenie v papierovej forme, žiaci vyšších ročníkov elektronickou formou cez EduPage. 

      Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: vyhlásenie o bezpríznakovosti, prípadne ho zákonnému zástupcovi môžme poskytnúť aj ráno pri nástupe.

      Informácie ohľadom otvorenia školského roka budeme ešte priebežne aktualizovať.

     • Nadstavbové štúdium

     • V školskom roku 2022/2023 otvárame denné nadstavbové štúdium v odbore Podnikanie v remeslách a službách. Štúdium je 2-ročné, absolvent získa maturitné vysvedčenie a môže sa uchádzať o štúdium na vysokej škole.

      Štúdium je určené pre absolventov 3-ročných učebných odborov zameraných na služby (kuchár, čašník, servírka,  kaderník, manikér-pedikér, aranžér, predavač, hostinský-hostinská, technicko-administratívny pracovník, fotograf).

      Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do 31. mája 2022. Prihlášku môžete stiahnuť TU.

     • Aktualizované protiepidemické opatrenia

     • Na základe aktualizovaného manuálu ministerstva školstva, ktorý upravuje základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 by sme Vás chceli informovať, že:

      1.) Zákonný zástupca, príp. plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.Aktualizované tlačivo: Vyhlasenie.docx​​​​​​​

      2.) Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      3.) Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný. Možný je len vo výnimočných prípadoch s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a s čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente.

      4.) Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Kompletný manuál si môžete prečítať tu: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

      Prosíme o trpezlivé dodržiavanie pokynov.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Oznam školskej jedálne

     • Dňa 16.9.2020 bude z dôvodu prerušenia dodávky teplej úžitkovej vody u dodávateľa stravy zatvorená naša školská jedáleň. Školský bufet bude prevádzke.

      Za pochopenie ďakujeme

     • Oznam o konaní účelového cvičenia

     • touto cestou by sme Vás chceli informovať, že zajtra t.j. v piatok 11.9.2020 sa uskutoční účelové cvičenie Ochrana života a zdravia pre žiakov druhého ročníka. Zraz bude o 9:00 h na parkovisku pri trhovisku v Pezinku. Priestor výučby: areál Kejda, Rozálka, Pinelova nemocnica.

     • Informácie k začiatku školského roka 2020/21

     • Nástup žiakov do školy je naplánovaný na stredu 2. septembra 2020 o 8:00.

      Pri vstupe do budovy školy bude vykonávaný ranný filter (meranie teploty).

      Žiaci budú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy. Taktiež treba zabezpečiť jedno náhradné rúško a jednorázové papierové vreckovky.

      Každý žiak musí odovzdať pri nástupe do školy 2.9. vyplnené a podpísané tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. Možte si ho stiahnuť tu Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zaciatok_sk_roka.docx Ak nemáte možnosť si toto tlačivo vytlačiť, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@soskompk.sk

      Rozmiestnenie tried je nasledovné:

      I.K - 4. poschodie - trieda č. 405

      II.KH - 4. poschodie - trieda č. 409

      III.K - 4. poschodie - trieda č. 408

      II.NS - 3. poschodie - trieda č. 302

      Komplexné informácie ohľadom opatrení v novom školskom roku vzhľadom na COVID-19 nájdete na stránke ministerstva https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

       

     • Upozornenie pred vstupom do priestorov školy

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

     • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. kolo)

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania a služieb v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že sa uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre školský rok 2020/2021 v nasledovných 3-ročných učebných odboroch:

      - 6444 H čašník, servírka (9 voľných miest)

      - 6445 H kuchár (8 voľných miest)

      - 6456 H kaderník (9 voľných miest).

      Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť do školy najneskôr do 19. júna 2020.

      Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí najneskôr do 30. júna 2020 záväzné potvrdenie o tom, či nastúpi alebo nenastúpi na štúdium na našej škole.

      Kritériá prijatia Kriteria_prijatia_2020-21_SOS_PaS_Pezinok.pdf

     • Prijímacie konanie pre šk.r. 2020/ 21 po 1. kole

     • V zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňujeme počet obsadených a voľných miest pre štúdium v 3-ročných učebných odboroch k 5.6.2020:

      6445 H kuchár

      počet obsadených miest:    14      

      počet voľných miest:           8

       

      6444 H čašník, servírka

      počet obsadených miest:    1

      počet voľných miest:           9

       

      6456 H kaderník:

      počet obsadených miest:    3

      počet voľných miest:           9

       

      Informácie ohľadom 2. kola prijímacieho konania zverejníme čoskoro.