Rýchle menu

Výberové konanie

Výberové konanie - funkcia riaditeľa SOŠ

Na základe neodborných informácií o výberovom konaní na našej škole, ktoré sú šírené za účelom poškodzovania záujmov školy,  sme sa rozhodli zverejniť stručné oznámenie:

 

Dňa 1.12. 2014 sa v SOŠ na Komenského ulici v Pezinku konalo podľa § 3  a 4 zákona

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa, ktoré vyhlásil zriaďovateľ školy Bratislavský samosprávny kraj.

Do výberového konania sa prihlásili:

 

1. Mgr. Elena Jurčíková, učiteľka; vzdelanie - Filozofická fakulta UK Bratislava, učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobácia francúzština - slovenčina, odborné vzdelanie v oblasti gastronómie, odborné vzdelanie a prax v cestovnom ruchu, prax vo výchove mimo vyučovania.

 

2. Ing. Radovan Hornáček - poľnohospodársky inžinier; vzdelanie - Mechanizačná fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, pomaturitné štúdium v SEŠ Levice, doplňujúce pedagogické štúdium na VŠP v Nitre (vyučovanie odborných technických predmetov).

 

Rada školy navrhla zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa SOŠ Mgr. Elenu Jurčíkovú, ktorá získala v tajnom hlasovaní výraznú väčšinu hlasov.

SOŠ na Komenského ulici sa v súčasnosti zameriava na odbornú prípravu žiakov pre oblasť  gastronómie a služieb. Riaditeľ SOŠ riadi teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a školský internát.

 

Elena Jurčíková, Radovan Hornáček

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • vrátnica: +421 33/644 20 16
    riaditeľka: +421905 591 112

Fotogaléria