Rýchle menu

Maturita 2017

 

Organizácia a priebeh maturitných skúšok 2017

MATURITA 2017

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 113/2015 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Podrobné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2016/2017 sú zverejnené na www.nucem.sk (sekcia Maturita).

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý ma EČ MS a PFIČ MS

  • ak jeho hodnotenie z ÚFIČ maturitnej skúšky nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti (PFIČ) MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodovalebo v externej časti (EČ) MS získa viac ako 33% z celkového počtu bodov
  • ak je stupeň prospechu ÚFIČ 4 – dostatočný a v PFIČ získa viac ako 25%z celkového počtu bodov a súčasne v EČ získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.

 

Ak žiak SŠ neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ďalej len ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).

Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2 ) a v ktorom termíne ju chce konať.

Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4).

Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7).

Opravný termín EČ a PFIČ

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský
zákon) určuje termín a miesto konania opravného termínu EČ a PFIČ maturitnej skúšky v roku 2017 pre
Bratislavský kraj nasledovne:

 Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava – anglický jazyk – B1
 

 

Príklad 1

Žiak maturuje zo SJL,CUJ: ÚFIČ MS dosiahol prospech dobrý, EČ MS 18,6 % , PFIČ MS 25,0 % (žiak nezískal potrebný počet % aspoň z jednej časti – z EČ alebo PFIČ MS) . Žiak sa musí prihlásiť do 30. júna na opravnú skúšku z EČ alebo PFIČ MS (odporúčame obidve časti), ktorú vykoná v septembri v novom škol.roku.  Aby prospel, musí si EČ alebo PFIČ MS opraviť.

Príklad 2

Žiak maturuje zo SJL,CUJ: ÚFIČ MS dosiahol prospech dobrý.  EČ MS 15,6 % , PFIČ MS 50,0 % (žiak získal potrebný počet % aspoň z jednej časti – z PFIČ MS) . Žiak úspešne zmaturoval

 Príklad 3

Žiak maturuje zo SJL,CUJ: · ÚFIČ MS dostatočný . EČ MS 18,2 % , PFIČ MS 26,0 % (žiak nezískal potrebný počet % z EČ MS) . Môže požiadať o opravnú ÚFIČ v septembri nasledujúceho školského roka alebo sa môže prihlásiť do 30. júna na opravnú skúšku z EČ, ktorú vykoná v septembri nasledujúceho školského roka.  Aby prospel, musí si opraviť UFIČ alebo EČ. Odporúčame prihlásiť sa na obe časti.

Príklad 4

Žiak maturuje zo SJL,CUJ: ÚFIČ MS má prospech  nedostatočný, EČ MS 17,6 %,  PFIČ MS 25,0 % (žiak nezískal potrebný počet % z oboch častí ani prospech z UFIČ). Žiak požiada o opravnú ÚFIČ v septembri a zároveň sa do 30. júna prihlási na opravu EČ a PFIČ MS, ktorú vykoná v septembri. Aby prospel, musí si opraviť aj ÚFIČ aj EČ a PFIČ.

 

 

 Príklad 5

Žiak maturuje zo SJL,CUJ:  ÚFIČ MS dostatočný, EČ MS 35 % · PFIČ MS 21 % (žiak nezískal potrebný počet % z PFIČ MS),  môže požiadať o opravnú ÚFIČ v septembri alebo sa do 30. júna môže prihlásiť na opravnú PFIČ MS, ktorú vykoná v septembri . Aby prospel, musí si opraviť ÚFIČ alebo PFIČ

  • Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.
  • Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre praktickú prípravu pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.

 

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Kritériá hodnotenia

a) porozumenie téme,

b) používanie odbornej terminológie,

c) samostatnosť prejavu,

d) schopnosť aplikácie,

e) správnosť a vecnosť odpovede

   
 

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • vrátnica: +421 33/644 20 16
    riaditeľka: +421905 591 112

Fotogaléria