Rýchle menu

Školský poriadok Rozloženie tried na školský rok 2017/2018 Časový rozvrh teoretického vyučovania Organizácia opravných skúšok CENA MESTA PEZINOK Pravidlá riadenia osobných financií Certifikát dôveryhodná firma Rada školy pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok Rodičovská rada školy

Rôzne

Pravidlá riadenia osobných financií

PLÁN ROZVOJA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V SOŠ, KOMENSKÉHO 27, PEZINOK

 

Minimálne požiadavky na finančnú gramotnosť absolventov stredných škôl prostredníctvom osvojených kompetencií popisuje NŠFG.  Finančne gramotní absolventi stredných škôl by mali chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií, ktoré budú môcť ďalej rozvíjať.

 

 Absolvent SŠ by mal byť schopný:

 • Nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie.
 • Stanoviť si finančné ciele a naplánovať ich dosiahnutie.
 • Naučiť sa rozoznať riziká v riadení financi.
 • Poznať a použiť základné pravidlá riadenia vlastných financií.
 • Plniť finančné záväzky.
 • Finančné služby využívať efektívne.
 • Porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva.
 • Zveľaďovať a chrániť svoj majetok.
 • Rozvíjať schopnosť sporiť.
 • Byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie.
 • Inšpirovať sa úspechmi úspešných osobností.
 • Implantovať príklady úspešných osobnosti do vlastného finančného plánu.
 • Poznať podmienky úspešnosti i jednotlivca a rodiny.
 •  Orientovať sa v problematike ochrany spotrebiteľa.
 • Orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií.

 

Témy   NŠFG 

 

1. Človek vo sfére peňazí

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

5. Úver a dlh

6. Sporenie a investovanie

7. Riadenie rizika a poistenie

 

V našej škole je implementácia finančnej gramotnosti v jednotlivých vyučovacích predmetoch podporovaná metodickými materiálmi, učebnými pomôckami a rôznymi aktivitami:

 

 • používaním odborných časopisov,
 •  prípadovými štúdiami,
 • vytvorenými pracovnými listami, prezentáciami na PC,
 • cvičnými modulmi (ekonomika, účtovníctvo, cestovný ruch, manažment, marketing),
 • organizovaním rôznych aktivít (návšteva vybraných bánk, podnikateľských inkubátorov),
 • besedami so zamestnancami bánk a poisťovní,
 • účasťou na finančných charitatívnych  zbierkach (Deň narcisov, Biela pastelka).

Stalo sa

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
  Myslenická 1, 902 01 Pezinok
 • vrátnica: +421 33/644 20 16
  riaditeľka: +421905 591 112

Fotogaléria