Rýchle menu

 • Učebné osnovy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu vychádzajú z Koncepcie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR), ktorá vyplýva z potreby riešiť aktuálne otázky súčasnej spoločnosti.

  Východiskovými materiálmi pre tvorbu VMR boli Koncepcia štátnej rodinnej politiky (Uznesenie vlády

  č. 389/1996), Komplexný program prevencie nákazy HIV/AIDS, (Uznesenie č. 390/1996 a Národný program podpory zdravia 659/1991).

  21.01.2015 14:05 | viac »
 •  (Vybrané) zdroje informácii:

  internet

  www.statpedu.sk, www.modernaskola.sk (rodičovský servis – adresár všetkých pedagogicko-psychologických poradní na Slovensku), www.infovek.sk (výchovné poradenstvo)

  Odborná literatúra:

  Bolest šikanováni: M. Kolář, 2001

  Agresivita a šikana mezi dětmi: P. Říčan, 1995

  PhDr. Ľubica Biziková, Štátny pedagogický ústav

  21.01.2015 14:03 | viac »
 • Poslaním výchovného poradcu je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancom školy. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva popri svojej pedagogickej činnosti – v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže.  Výchovný poradca spolupracuje počas školského roku so širokým spektrom iných subjektov a inštitúcií a s koordinátormi pre primárnu prevenciu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a enviromentálnu výchovu.

   Úlohy:

  1. Prostredníctvom učiteľov pomáhať pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
  2. Napomáhať žiakom pri riešení osobného, osobnostného a profesijného vývinu a orientácie.
  3. Pracovať v systéme prevencie sociálno-patologických javov ( spolupráca s CPPPaP Pezinok) a pri riešení šikanovania.
  4. Koordinovať výchovný proces školy a sprostredkovať servisné služby škole, napr. pedagogické, psychologické, informačné, sociálno-právne, sociologické a iné.
  5. Spolupracovať s rôznymi subjektmi a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.
  03.09.2020 14:38 | viac »

Stalo sa

Kontakt

 • Stredná odborná škola podnikania a služieb
  Myslenická 1, 902 01 Pezinok
 • +421 33/642 34 10

Fotogaléria